Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Mylné predstavy o koučingu odhalené: čo je a čo nie je koučing

co-je-co-nie-je-koucing
Články

Mylné predstavy o koučingu odhalené: čo je a čo nie je koučing

Milí priatelia,
Pri príležitosti celosvetového Medzinárodného týždňa koučingu Vám ponúkame aj článok Eriky Falťanovej, uznávanej koučky, členky Boardu a bývalej prezidentky ICF SK. Tento článok vyšiel v britskom magazíne CEO Today pod názvom Coaching Missconceptions Debunked https://www.ceotodaymagazine.com/issues/2022/03/34/

Mylné predstavy o koučingu odhalené: čo je a čo nie je koučing.

Možno si čitatelia povedia, že to je predsa jasné! To je ten lepší prípad. Počas mojej viac ako 15 ročnej koučovacej praxe sa však ukazuje, že je stále potrebné hovoriť o tom, čo koučing je a čo nie je, zdôrazňovať jeho význam nielen v manažérskej praxi a zvyšovať povedomie o koučingu. Často sa stretávam s tým, že keď manažéri podporujú svojich ľudí, odovzdávajú im skúsenosti, radia im, počúvajú a rozprávajú sa s nimi napríklad o tom, ako zlepšiť ich výkon, zastrešia to pod názvom koučing.

Ako klientka veľkej banky som mala jedno piatkové popoludnie stretnutie s riaditeľkou pobočky. Rozhovor sme už pomaly končili, keď sa pozrela na hodinky a povedala: „O chvíľku začínam koučovať ľudí v mojom tíme“. Ozvala sa vo mne profesionálna zvedavosť a spýtala som sa jej: „Čo robíte, keď koučujete?“

„Rozprávame sa o tom, čo sa počas týždňa podarilo, čo sa nepodarilo, či sa splnili ciele, ktoré sme si dali na tento týždeň, ako by som im mohla pomôcť, poradiť…“

„Rozumiem. A kto určuje tému rozhovoru?“
„Máme to dané. Na to máme firemný manuál…“
Neviem, či som bola, alebo vlastne ani nebola prekvapená touto odpoveďou.
Veľa manažérov sa úprimne snaží podporovať svojich ľudí, pomáhať im, radiť, odovzdávať skúsenosti. Robia perfektnú a užitočnú prácu. Nie je to však koučing v tom zmysle, ako je definovaný profesionálnymi inštitúciami ako je napr. ICF – International Coaching Federation.

Aby som to zjednodušila, asi začnem tým, čo nie je koučing a pritom často sa koučingom nazýva: Nie je to mentoring, tréning, poradenstvo, konzultácie, assessment a ani priateľské stretnutie. Kouč nie je mentor, lebo neposkytuje osobné rady a skúsenosti v konkrétnej oblasti a konkrétnej firme. Nie je ani zamestnancom konkrétnej firmy, čo mentor zvyčajne býva. Nie je ani poradca, konzultant, lebo neposkytuje hotové riešenia podložené napr. legislatívou ako je to pri právnom alebo daňovom poradenstve. Kouč nie je tréner, lebo neodovzdáva všeobecne platné poznatky, zručnosti a skúsenosti pre skupinu ľudí. Nie je ani terapeut, lebo pracuje so zdravými ľuďmi, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať, nesústreďuje sa na analýzu minulosti, ale je orientovaný na budúcnosť, hľadá riešenia a možnosti. Koučing nie je ani priateľský rozhovor, keďže má jasnú štruktúru, používajú sa koučovacie kompetencie a nástroje. Na rozdiel od priateľského rozhovoru to nie je obojstranné zdieľanie, ale sústreďuje sa len na tému koučovaného.

Čo je teda koučing?

Podľa definície ICF koučing je partnerstvo s klientmi v podnetnom a kreatívnom procese, ktorý ich inšpiruje maximalizovať vlastný osobný a profesijný potenciál. Ja zvyknem kouča porovnať so šerpom. On vám pomôže vyliezť na Mont Blanc s prijateľným rizikom a v časovom limite. Môže vám podať ruku, hodiť lano, posmeliť, keď ste už unavený, hľadať zdroje sily, keď už to chcete vzdať, ale nikdy miesto vás nelezie. To musíte urobiť sami.
A prečo práve na Mont Blanc? Lebo ste si to ako klient vybrali sami. Keby ste chceli liezť na Gran Paradiso, pôjde s vami tam. Nepodarilo sa mi nájsť autora tohto prirovnania, ale je veľmi výstižné.

Čím sa vyznačuje business a executive koučing?

Je treba povedať, že nástroje a kompetencie kouča sa neodlišujú či sa jedná o životný, business, life, kariérny, výkonnostný, rodinný, vzťahový alebo iné druhy koučingu. Koučing chápeme ako prístup, ktorý používa nástroje a využíva zdroje samotného klienta. Kouč nemusí byť odborník na danú tému, úlohou kouča nie je dávať rady.
Kouč – profesionál s certifikáciou dokáže viesť koučovací rozhovor bez ohľadu na zameranie a tému – či už pracovnú, alebo súkromnú. Je však pravda, že samotný kouč môže uprednostňovať niektoré oblasti, v ktorých sa cíti lepšie.
Tak je to aj s business, leadership alebo executive koučingom, ktorý sa zameriava na rozvoj manažérov a vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach. Témou je väčšinou zvyšovanie vnútornej motivácie, zefektívnenie pracovného výkonu, rozvoj osobnosti manažéra v oblasti, ktorú si sám zadefinuje. Málokedy sa však stáva, že počas stretnutí sa riešia len pracovné témy. Každý manažér má svoje súkromie, ktoré vplýva na jeho pracovnú výkonnosť. Platí to aj opačne, spokojnosť v práci spojená s dosahovaním cieľov vplýva na súkromný život a významne ovplyvňuje osobný život manažérov. Ja osobne ako ekonóm, manažér s dlhoročnou skúsenosťou obchodníka, preferujem leadership, executive a business koučing.

Prečo potrebujú manažéri kouča?

Manažérska pozícia sa dá prirovnať k osamotenému vrcholu. Znamená to, že málokedy má manažér niekoho, s kým by sa mohol porozprávať, zdieľať svoje starosti, často aj pochybnosti, presvedčiť sa o správnosti svojich zámerov a rozhodnutí. Manažéri sú nastavení na výkon, vyžadujú sa od nich rozhodnutia, a často hneď.

Nadriadení a akcionári potrebujú výsledky, kolegovia na rovnakej úrovni sú svojim spôsobom konkurenti a tiež majú svoje starosti. Podriadení potrebujú rozhodného a kompetentného šéfa. Z toho dôvodu je často najlepšou voľbou externý kouč, ktorý nie je zaťažený firemnou slepotou a s ktorým sa manažér môže úprimne rozprávať aj o veciach, o ktorých sa vo firme nemá s kým. Stretnutie s koučom takíto klienti často vnímajú ako priestor stretnutia so sebou samým.

Aký je rozdiel medzi nezávislým koučom – profesionálom a koučom – manažérom?

Na prvý pohľad sa zdá, že manažér v roli kouča má veľké výhody v porovnaní s nezávislým koučom. Tou výhodou je dokonalá znalosť pracovného prostredia, cieľov a smerovania organizácie. Pozná aj ľudí, ktorých koučuje, tak z pracovnej, ako aj zo súkromnej stránky. Treba však mať na zreteli, že v roli manažéra sleduje ciele organizácie, svojho od delenia a je za ne aj zodpovedný. Ťažšie sa tak buduje dôvera a je náročné podporovať riešenie najlepšie pre koučovaného zamestnanca. Osobným problémom a súkromiu sa tiež málokedy venuje, lebo cieľom stretnutí sú pracovné výkony. Tému koučovacieho rozhovoru teda tiež často určujú manažéri. Spomeniem ešte dobrovoľnosť, ktorá môže byť daná, ale často je koučovacie stretnutie zaradené ako súčasť práce a rozvoja zamestnancov, teda viac-menej povinné.

Štruktúrou, formou môže takýto rozhovor spĺňať všetky atribúty koučovacieho rozhovoru, na druhej strane riešenie nájdené koučovaným nemusí byť podporované zo strany kouča – manažéra alebo firmy… Nezávislý kouč odkrýva a posilňuje potenciál jednotlivca, má zreteli jeho cieľ a prospech. Koučuje človeka ako takého na tému, ktorú koučovaný sám dobrovoľne prináša. Vytvára dôverné prostredie tak, aby koučovaný mohol úprimne otvoriť priestor aj pre svoje myšlienky, zámery, zmeny a urobiť aj rozhodnutia, za ktoré zodpovednosť nesie on sám a ktoré nemusia súvisieť s cieľmi organizácie. Profesionálny kouč je napokon viazaný aj etickým kódexom kouča a obsah rozhovoru je dôverný.


Ako teda? Koučovať na pracovisku? Alebo ako využiť potenciál koučingu na pracovisku?

Koučing je nepochybne jeden z najefektívnejších rozvojových nástrojov jednotlivcov a aj tímov. Je to však aj spôsob komunikácie a rozvoja vzťahov na pracovisku, v rodine, v celej spoločnosti. Počas mojej praxe som si všimla, že manažéri považujú vedenie koučovacích rozhovorov so svojimi ľuďmi a tímami za veľkú časovú investíciu, najmä keď vedú veľké tímy. Veľmi efektívnym spôsobom rozvoja jednotlivcov alebo aj tímov môže byť tzv. Koučovací prístup v leadershipe, teda využívanie niekoľkých nástrojov a kompetencií kouča miesto uceleného štruktúrovaného koučovacieho rozhovoru.

Ako trénerka Leadershipu môžem povedať, že z mojich tréningov účastníci odchádzajú minimálne s tromi silným nástrojmi bez toho, aby si uvedomili, že sú to aj koučovacie kompetencie. Týmito nástrojmi sú: aktívne počúvanie svojich kolegov aj podriadených ale aj nadriadených, kladenie správnych otázok s úprimným záujmom o názory, nápady a myšlienky svojich ľudí a vytváranie dôverného prostredia na pracovisku. Ich vedomým používaním odkrývame potenciál svojich ľudí, podporujeme ich zodpovednosť a samostatnosť a kreativitu pri riešení aj tých najnáročnejších výziev.

Je koučing pre každého?

Koučing je pre každého, kto sa chce ďalej rozvíjať, hľadať svoje skryté zdroje a sám si uvedomil, že chce urobiť ďalšie kroky pre naplnenie svojich cieľov. Treba pripomenúť, že koučing je založený na partnerstve medzi koučom a koučovaným. Koučovaný by mal byť pripravený urobiť zmeny pre dosiahnutie svojich cieľov a investovať do toho svoj čas aj energiu. Zároveň si má vďaka koučingu uvedomiť, že zodpovedný za  zmeny a dosiahnutie cieľov je len on sám.