Čoraz viac organizácii kladie dôraz na rozvoj kultúry koučingu, ktorá ponúka všetkým zamestnancom – nielen vedúcim pracovníkom – príležitosť na rozvoj zručností, zvýšenie kvalifikácie a dosiahnutie cieľov. Využívajú na to tri základné spôsoby koučovania a ich kombinácie:

  • spoluprácu s externými koučami

  • využívanie vlastných interných koučov

  • manažéri/lídri koučujú zamestnancov

Ale nie je koučing ako koučing. Každá organizácia by si mala vytvoriť komplexný plán koučingu, ktorý bude riešiť jej súčasné aj budúce potreby. Takýto plán sleduje okrem rozvoja zručností  aj zapojenie a udržanie zamestnancov. Výzvou ostáva nielen navrhnúť koučingový program, ktorý bude mať najväčší dosah, ale aj získať preň internú podporu.

Organizácie vyhľadávajú externých koučov, ktorí majú potrebné kvality, medzi ktoré patrí aktívne počúvanie, dôveryhodnosť a vysoký profesionálny štandard. Zároveň je dôležité, aby interní koučovia, ako aj manažéri/lídri, ktorí koučujú, boli náležite vyškolení. Rovnako, ak firmy využívajú externých koučov, mali by vyžadovať, aby títo mali patričné vzdelanie. Samozrejme, je nevyhnutné aktívne vyhodnocovať efektívnosť a návratnosť (ROI) koučingového programu v záujme udržania jeho trvalej podpory a investície.

Prieskum, vykonaný v spolupráci medzi Human Capital Institute (HCI) a International Coach Federatian (ICF) skúmal, čo tvorí úspešnú koučingovú kultúru, ako aj stav koučingu v jednotlivých organizáciách na základe odpovedí viac ako 500 respondentov. Medzi hlavné zistenia prieskumu patria:

  • Napriek tomu, že väčšina firiem uznáva význam rozsiahleho koučingového programu, iba 13% organizácií v tomto prieskume má naozaj silnú koučingovú kultúru.

  • Koučing môže priniesť zvýšené zapojenie zamestnancov – až 65% zamestnancov vo firmách so silnou kultúrou koučingu sa označilo za vysoko angažovaných.

  • Koučing má dosah aj na finančné výsledky; 60% respondentov z organizácii so silnou kultúrou koučingu potvrdilo, že ich obrat v roku 2013 bol nad priemerom, v porovnaní s ostatnými skupinami.

  • Organizácie dnes uplatňujú tri základné formy koučovania: prostredníctvom externých koučov, prostredníctvom interných koučov a prostredníctvom manažérovi/lídrov využívajúcich koučingové metódy.

  • Napriek tomu, že najvyužívanejšou formou koučingu je koučing manažérmi/lídrami organizácie, často práve títo pracovníci majú najmenej koučingového tréningu; 51% absolvovalo menej ako 30 hodín tréningu koučovania a 22% nemá žiaden tréning.

  • Za tri najväčšie bariéry úspešného zavedenia koučingovej kultúry respondenti uviedli: nedostatok času, limitované možnosti pre meranie návratnosti a rozpočtové obmedzenia.

Vyjadrenia respondentov prieskumu o:

- dôvodoch prečo využívajú koučing

Koučingový program v našej organizácii vyvstal z potreby zlepšenia komunikácie. Pred jeho zavedením sme mali tradičné vzťahy medzi manažérmi a zamestnancami, kde manažéri vysvetlili, čo má zamestnanec robiť a ten to potom urobil. Taký spôsob nám však neprinášal výsledky, ktoré sme očakávali,” Terene Alfred, HR Manager, Precor Inc.

- rozdieloch medzi koučingom a mentoringom

Mentor je niekto, kto má skúsenosti, ktoré mentorovaný potrebuje. Jeho úlohou je odovzdať svoje skúsenosti tak, aby ich ostatní mohli zúročiť. Koučing je iný a môže celému procesu napomôcť. Ak mentor využíva koučingové metódy, podporuje vzájomné obohatenie a učenie sa, ktoré je interaktívne. Aj noví, mladí lídri majú skúsenosti, ktoré môžu odovzdať. Ak mentor nevytvorí priestor pre interaktívne zdieľanie, tak sa môže len podeliť o to, ako veci robil on, bez ohľadu na to, či budú pre iných fungovať. Dobrí mentori to robia intuitívne, ale koučingový tréning im pomôže pracovať efektívnejšie.” Carollyne Conlinn, Partner, Essential Impact

- tréningu koučovania pre manažérov vo firme

Pre manažérov, ktorí vedú ľudí je tréning koučingu súčasťou ich nástupného procesu na pozíciu. Ide o niekoľkostupňový rozvoj na základe míľníkov. Je to formálne curriculum, ktoré sme vytvorili v spolupráci s externou akreditovanou firmou. Náš manažér sa tak stane certifikovaným koučom a zároveň interným PepsiCo koučom.” Scott Smith, Senior Director, PepsiCo

- vyhodnocovaní koučingového programu vo firme

Najväčšou výzvou pri určovaní finančnej návratnosti koučingu je priviesť ľudí k tomu, aby mysleli na kvalitatívne výsledky koučingu a finančne ich vyjadrili. Je potrebné si položiť otázku, akú cenu pre vás má: lepšia stratégia a plán, leadership či štýl komunikácie, ktoré vám umožnia napredovať v plnení úloh, zrýchliť proces rozhodovania, implementovať zmeny, zefektívniť proces, zoptimalizovať zdroje alebo zvýšiť spokojnosť zákazníkov?“ Richard Hansen, Executive Coach and Consultant, Acquisition University

- o rozvoji interných koučov

Interní profesionálni kouči sa zúčastňujú konferencií, workshopov a tréningov, aby si rozšírili a prehĺbili svoju prax. Pre interných certifikovaných koučov organizujeme nepovinné mesačné diskusie na témy súvisiace s koučingom alebo neformálne skupinové konzultácie.” Respondent

Členovia ICF si výsledky prieskumu môžu stiahnuť na adrese: http://coachfederation.org

 

 

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk