Vytlačiť

ETICKÝ KÓDEX ICF

Etický kódex ICF pozostáva z piatich hlavných častí:

 

pdf na stiahnutie

ÚVOD

Etický kódex ICF opisuje základné hodnoty Medzinárodnej federácie koučov (Základné hodnoty ICF) spolu s etickými princípmi a etickými štandardami správania pre všetkých profesionálov ICF (pozri definície). Súlad s etickými štandardami správania ICF je prvou zo základných  koučovacích kompetencií ICF (Základné kompetencie ICF). Tá znie: „Preukazuje etické zásady: chápe a konzistentne sa riadi etikou a  štandardami v koučovaní“.

Etický kódex ICF slúži na zabezpečenie integrity ICF a koučingu ako profesie na celom svete prostredníctvom:

Etický kódex ICF sa uplatňuje, keď profesionáli ICF reprezentujú samých seba ako takých, v akýchkoľvek interakciách súvisiacich s koučingom. To platí bez ohľadu na to, či bol nadviazaný  koučovací vzťah (pozri definície). Kódex sumarizuje etické povinnosti profesionálov ICF, ktorí konajú v rámci rôznych rolí, medzi ktoré patria roly kouča, kouča - supervízora, kouča - mentora, školiteľa, kouča - študenta vo výcviku, vedenia ICF a podporného personálu (pozri definície).

Hoci sa proces Kontroly etického správania (ECR), ako aj etický prísľub, vzťahuje iba na profesionálov ICF, aj zamestnanci ICF sa zaväzujú k etickému správaniu a základným hodnotám a etickým princípom,  ktoré sú základom tohto etického kódexu ICF.

Pracovať v súlade s etickými princípmi znamená, že členovia sa nevyhnutne dostanú do situácií, ktoré vyžadujú, aby reagovali na neočakávané výzvy, riešili dilemy a problémy. Tento etický kódex má slúžiť na to, aby im pomohol zohľadniť rôzne etické faktory, ktoré bude potrebné vziať do úvahy a tiež rozpoznať možné spôsoby, ako dosiahnuť etické správanie.

Odborníci ICF, ktorí prijali etický kódex, sa snažia o etickosť aj v prípadoch, keď si to vyžaduje náročné rozhodovanie a odvahu.

 

HLAVNÉ DEFINÍCIE

 

ZÁKLADNÉ HODNOTY A ETICKÉ PRINCÍPY ICF

Etický kódex ICF  je založený na základných hodnotách ICF a konaniach, ktoré vyplývajú z týchto hodnôt. Všetky hodnoty sú rovnako dôležité a navzájom sa dopĺňajú. Tieto hodnoty sú ašpiračné a mali by sa používať ako spôsob, ktorým možno chápať a interpretovať  štandardy. Od všetkých profesionálov ICF sa očakáva, že tieto hodnoty budú preukazovať a budú ich príkladom vo všetkých svojich interakciách.

 

ETICKÉ ŠTANDARDY

Na pracovnú činnosť všetkých profesionálov ICF sa vzťahujú nasledujúce etické štandardy:

Sekcia 1 – Zodpovednosť voči klientom

Ako profesionál ICF:

Sekcia II – Zodpovednosť voči praxi a výkonu povolania

Ako profesionál ICF:

Sekcia III – Zodpovednosť voči profesionalite

Ako profesionál ICF:

vždy budem pamätať na vhodnú mieru intimity v rámci vzťahu, pričom v prípade takéhoto problému podniknem príslušné kroky alebo takýto typ vzťahu ukončím.

Sekcia IV – Zodpovednosť voči spoločnosti

Ako profesionál ICF:

 

ETICKÝ PRÍSĽUB

Profesionála ICF:

Ako profesionál  ICF, v súlade so štandardami Etického kódexu ICF  som si plne vedomý/á svojich etických a zákonných povinností voči svojim klientom, sponzorom koučovania, kolegom a širšej verejnosti a prijímam ich.

Ak poruším akúkoľvek časť Etického kódexu ICF, súhlasím, že ICF na základe vlastného uváženia môže za tento postup vyvodiť voči mne dôsledky. Zároveň súhlasím, že dôsledky, ktoré voči mne zo strany ICF vyplývajú za akékoľvek porušenie, môžu zahŕňať sankcie, vrátane povinného dodatočného školenia alebo vzdelávania, prípadne straty môjho členstva, resp. certifikácií ICF.

 

pdf na stiahnutie

 

Ďalšie informácie o procese Kontroly etického správania vrátane prepojení na podávanie sťažností nájdete po kliknutí na link nižšie.
https://coachfederation.org/icf-ethics

Prijaté Svetovou správnou radou ICF v septembri 2019

© 2020 International Coaching Federation