Register koučov Akreditácia ICF koučov

Register koučov

Nájdite vo svojim okolí akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF.
Čítať viac

Akreditácia ICF koučov

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností. Master Certified Coach (MCC)® Professional Certified Coach (PCC)® Associate Certified Coach (ACC)®.
Čítať viac

Zásady spracúvania osobných údajov v ICF – Slovenská pobočka

 

 1. Osobné údaje spracovávame spravodlivo a transparentne.
 2. Pred ich získaním si zodpovedne odpovieme na otázky: na aký účel potrebujeme osobné údaje, a či je to naozaj nevyhnutné k naplneniu nášho cieľa.
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním
 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti ICF – Slovenská pobočka
 • Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ICF – Slovenská pobočka
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
 1. Osobné údaje spracovávame iba na účel a po dobu dohodnutú s dotknutou osobou.
 2. K osobným údajom sa správame citlivo a zabezpečujeme ich tak, aby sa k nim nedostali neoprávnené osoby.
 3. Uchovávame ich na bezpečnom mieste, kde nie je možné, aby sa k nim dostali neoprávnené osoby.
 4. Po uplynutí času, ktorý bol dohodnutý na uchovanie osobných údajov, zodpovedná osoba údaje vymaže, alebo zoskartuje.
 5. Každá dotknutá osoba dostane informácie o spracovaní jej osobných údajov, ktoré musia vždy obsahovať:
 • Totožnosť a kontaktné údaje ICF – Slovenská pobočka
 • Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
 • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 • (ak je relevantné) Uvedenie (kategórií) príjemcov osobných údajov
 • (ak je relevantné) Informácie o zamýšľanom prenose do tretích krajín (vrátane odkazu na primerané záruky)
 • Doba uchovania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie
 • Informácie o právach dotknutých osôb
 • Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
 1. V prípade, že príde k porušeniu ochrany, poverené osoby neodkladne informujú prezidentku ICF – Slovenská pobočka Ing. Eriku Falťanovú, prípadne iného člena Rady ICF – Slovenská pobočka, ktorí následne na to najneskôr do 72 hodín (okrem prípadov, kedy porušenie nepovedie k riziku) oznámia porušenie prostredníctvom formulára Úradu na ochranu osobných údajov.
 2. Všetky osoby, ktoré sa dostávajú do kontaktu s osobnými údajmi členov The International Coach Federation – Slovak Charter Chapter, ICF – Slovenská pobočka a účastníkov podujatí organizovaných ICF – Slovenská pobočka, sú zaviazané mlčanlivosťou.
Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk