Register koučov Akreditácia ICF koučov

Register koučov

Nájdite vo svojim okolí akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF.
Čítať viac

Akreditácia ICF koučov

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností. Master Certified Coach (MCC)® Professional Certified Coach (PCC)® Associate Certified Coach (ACC)®.
Čítať viac

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
občianskym združením ICF – Slovenská pobočka

 

Občianske združenie ICF – Slovenská pobočka si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie.

Záleží nám na tom, aby ste si mohli byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi pracujeme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov zo strany ICF – Slovenská pobočka ako prevádzkovateľa vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Občianske združenie ICF – Slovenská pobočka so sídlom Keltská 1/A, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42024927.

Založené na základe zákona č. 83/1990 o združovaní občanov, registrovaný Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1 – 900/90-30560.

Občianske združenie ICF – Slovenská pobočka združuje jednotlivcov a inštitúcie, ktoré sa koučovaním profesionálne zaoberajú, alebo sa oň zaujímajú za účelom profesijného a/alebo osobnostného rozvoja a riešenia problémov. Zastupuje The International Coach Federation – Slovak Charter Chapter (ďalej len „ICF Global“) na území Slovenskej republiky.

 

Zástupca prevádzkovateľa

 

Ing. Erika Falťanová, Prezidentka ICF – Slovenská pobočka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Účel spracúvania osobných údajov zo strany ICF – Slovenská pobočka

 

 • Evidencia členov ICF Global a ICF – Slovenská pobočka
 • Evidencia účastníkov podujatí organizovaných ICF – Slovenská pobočka
 • Zverejnenie profilov členov ICF – Slovenská pobočka v Registri koučov na stránke www.icf.sk
 • Spracovanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Spracovanie osobných údajov pre účely marketingu – zasielanie newslettera

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 

 • Členovia ICF Global a ICF – Slovenská pobočka (členovia organizačných tímov podujatí organizovaných ICF – Slovenská pobočka)
 • Poskytovateľ webhostingu
 • Správca internetovej stránky
 • Poskytovateľ cloudových služieb (Google Disk)
 • Účtovnícka spoločnosť
 • Asistentka

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania

 

 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, prípadne iné údaje,
 • citlivé osobné údaje, resp. osobné údaje zvláštnej kategórie, nie sú štandardne spracovávané, ak nám predtým dotknutá osoba neudelí súhlas na konkrétny účel spracovania týchto poskytnutých údajov.

 

Doba uchovania osobných údajov

 

Občianske združenie ICF – Slovenská pobočka je oprávnené spracúvať osobné údaje po dobu 10 od skončenia zmluvného vzťahu, alebo od poskytnutia súhlasu. Spracovanie a uchovanie osobných údajov po dobe, na ktorú bol súhlas udelený je možné v anonymizovanej forme a nevyhnutnom rozsahu. Účtovné doklady a účtovné záznamy budeme spracovávať podľa paragrafu zákona č. 43/2002 Z. z. o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Zmena, prípadne rozšírenie účelu spracovania osobných údajov

 

Pred zmenou, alebo prípadným rozšírením účelu spracovania osobných údajov dotknutej osoby je ICF – Slovenská pobočka povinné dotknutú osobu o tejto skutočnosti vopred informovať a získať jej súhlas.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

ICF – Slovenská pobočka spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s čl. 6 ods. 1 Nariadenia môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať osobné údaje len v týchto prípadoch:

 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať doručením žiadosti elektronicky na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne na adresu prevádzkovateľa: Keltská 1/A, 851 10 Bratislava a ústne u prevádzkovateľa.

 

Práva dotknutej osoby

 

 • Právo požadovať od ICF – Slovenská pobočka prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Právo na podanie návrhu na začatie konania

 

Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracovanie osobných údajov podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám (tretím stranám)

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť sprístupnené subjektom na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie podľa osobitných právnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a podobne).

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

ICF – Slovenská pobočka používa viacúrovňovú ochranu osobných údajov uchovávaných v elektronickej aj písomnej forme. Osobné údaje v elektronickej podobe sú chránené a má k nim prístup obmedzený počet poverených osôb, ktoré boli preškolené o spôsobe zaobchádzania a ochrany osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, prípadne je potrebné uvedené informácie bližšie vysvetliť, neváhajte nás kontaktovať písomne, emailom, alebo telefonicky podľa vyššie uvedených údajov.

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk